Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden per 15 februari 2023 en vervangen eerdere voorwaarden van De Digitale Gesprekscyclus. Je kunt ze tevens downloaden in PDF-formaat.

1. Definities

 1. De volgende – met hoofdletters – aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:
 • Audit: onafhankelijke toetsing/beoordeling van een activiteit, proces, systeem of organisatie op basis van een vooraf overeengekomen expliciete norm.
 • Bug: technische onvolkomenheid in de Software die ingebruikname daarvan – gegeven de aard en het doel van de Software – redelijkerwijs niet in de weg staat, ter discretie van DDGC;
 • DDGC: het bedrijf De Digitale Gesprekscyclus BV, statutair gevestigd te Castricum;
 • Fout: technische onvolkomenheid in de Software die ingebruikname – gegeven de aard en het doel van de Software – in de weg staat, ter discretie van DDGC;
 • Implementatie: traject voor ingebruikname van de software, bestaande uit een intake, oplevering en training;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: De wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) auteursrechten, (2) databankrechten, (3) modelrechten, (4) merkrechten, (5) knowhow, (6) domeinnamen en (7) octrooirechten, waaronder begrepen alle bevoegdheden (waaronder in ieder geval begrepen het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging) die de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal toekennen, inclusief eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten;
 • Koppeling: een onderdeel van de Software waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden met derde partijen, zoals (salaris)administratiepakketten, HR-applicaties of andere kantoor-software;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met DDGC een Overeenkomst aangaat;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen waar deze Voorwaarden op van toepassing zijn;
 • Partijen: DDGC en Opdrachtgever gezamenlijk;
 • Software: de webapplicatie De Digitale Gesprekscyclus van DDGC voor prestatie- en competentiemanagement, waarmee onder andere eenvoudig functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen worden vastgelegd. Deze software is bereikbaar is via https://app.ddgc.nl. De Software is nader gespecificeerd op de Website;
 • Support-omgeving: online omgeving waar Opdrachtgever artikelen met uitleg kan vinden met betrekking tot de Software;
 • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief bijlagen;
 • Website: de website van DDGC, onder andere bereikbaar via https://ddgc.nl.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van DDGC, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Specifiek zijn deze Voorwaarden altijd van toepassing op Overeenkomsten inzake gebruiksrechten en abonnementen.
 2. Opdrachtgever sluit met DDGC een Overeenkomst voor het gebruik van de Software op het moment dat hij zich via de Website aanmeldt daarvoor, of op enige andere wijze met DDGC een Overeenkomst voor gebruik van de Software aangaat. Op deze Overeenkomst zijn deze Voorwaarden van toepassing.

3. Gebruiksrecht en abonnement

 1. Op het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat met de Overeenkomst inzake het gebruiksrecht en het abonnement en tevens volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent DDGC aan Opdrachtgever een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de (Intellectuele Eigendomsrechten op de) Software voor de duur van één jaar voor het type abonnement zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. Abonnementen kunnen slechts afgenomen voor tenminste 40 gebruikers en daarna in staffels van 10 extra gebruikers, waarbij het ingestelde maximum van gebruikers is bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse abonnementsgelden;
 3. De Overeenkomst inzake het gebruiksrecht en het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op de Software sub-licenties te verstrekken of dit gebruiksrecht anderszins over te dragen of te verstrekken aan derden.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om persoonlijke inloggegevens te verstrekken aan derden. Opdrachtgever staat hiervoor in.

4. Implementatie

 1. DDGC kent een verplicht implementatietraject voor ingebruikname van de Software;
 2. Implementatie bestaat uit drie stappen: intake, oplevering en training;
 3. Kosten, planning en bijeenkomsten voor een implementatie worden afgestemd met Opdrachtgever op basis van de grootte en complexiteit van de organisatie;
 4. In uitzonderlijke gevallen kan door DDGC besloten worden om de implementatie bij Opdrachtgever (deels) over te slaan.

5. Koppeling

 1. DDGC biedt diverse Koppelingen met derde partijen aan voor de uitwisseling van gegevens met de Software;
 2. DDGC brengt eenmalige kosten in rekening voor het instellen van een beschikbare Koppeling met een derde partij bij de account van Opdrachtgever;
 3. DDGC brengt eenmalige kosten in rekening voor het verwijderen van een beschikbare Koppeling met een derde partij bij de account van Opdrachtgever;
 4. DDGC behoudt zich het recht voor om in overleg met Opdrachtgever een jaarlijks tarief rekenen als blijkt dat het onderhouden van een Koppeling (met de derde partij of met de klant) meer werk blijkt te zijn;
 5. DDGC kent een Fair Use policy voor storingen en vragen over een Koppeling en behoudt zich het recht voor om in overleg met Opdrachtgever kosten in rekening te brengen op uurbasis;
 6. DDGC zal zich inspannen om Fouten in een Koppeling op te sporen en op te lossen. Als de Fout in de Software het gebruik van de Software onmogelijk maakt, zal DDGC zich inspannen om de Fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen;
 7. DDGC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor Fouten die door derde partijen worden veroorzaakt in een Koppeling.

6. Opzeggen

 1. Opdrachtgever kan op ieder moment de Overeenkomst inzake het gebruiksrecht en het abonnement opzeggen door binnen de Software haar account te beëindigen. Reeds betaalde vergoedingen worden door DDGC niet gerestitueerd. Indien opzegging na ingangsdatum van de nieuwe verlengde abonnementsperiode van één jaar plaatsvindt, dan is over die nieuwe periode van twaalf maanden ook nog het volledige abonnementsgeld verschuldigd.

7. Fair-use

 1. DDGC levert de Software op basis van een fair-use policy voor datagebruik. Indien Opdrachtgever meer data gebruikt dan binnen de fair-use policy past, ter discretie van DDGC, zal Opdrachtgever op instructie van DDGC data moeten verwijderen of het datagebruik moeten verminderen. DDGC kan het teveel aan datagebruik apart in rekening brengen.

8. Support

 1. DDGC biedt gebruikers van de Software een Support-omgeving met uitleg en beeldmateriaal. Alle gebruikers hebben toegang tot deze Support-omgeving.
 2. Indien gebruikers op de Support-omgeving het antwoord op hun vraag niet kunnen vinden, dienen zij contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon van Opdrachtgever.
 3. Indien bij de beantwoording van een vraag de hulp van de DDGC-supportafdeling noodzakelijk is, dan dient de gebruiker de vraag per e-mail aan DDGC te stellen, via de beheerder van Opdrachtgever op het adres support@ddgc.nl, via het supportformulier in de Software of via het invulformulier op de Support-omgeving.
 4. Indien de vraag niet via e-mail is op te lossen, dan kan de beheerder van de Opdrachtgever organisatie telefonisch contact opnemen met de DDGC-supportafdeling.
 5. Het tarief van DDGC is inclusief de volledige support zoals hierboven omschreven. Meer uitgebreide gebruikersuitleg of training is mogelijk tegen bijbetaling.
 6. Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de inbegrepen support is dat minimaal één beheerder aan klantzijde de e-learning voor beheerders succesvol doorloopt.

9. Ontbinding

 1. DDGC kan een Overeenkomst per direct ontbinden indien Opdrachtgever op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de Software en/of in strijd handelt met hetgeen bepaald in deze Overeenkomst, volledig ter discretie van DDGC, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – als Opdrachtgever in strijd handelt met het gebruiksrecht zoals geregeld in deze Voorwaarden, zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid van DDGC, of recht op restitutie van door Opdrachtgever vooruitbetaalde vergoedingen ontstaat.
 2. Een Overeenkomst kan, zonder enige voorafgaande opzegtermijn, en met onmiddellijke ingang, ontbonden worden door DDGC, vanaf de dag dat:
 • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat;
 • tegen de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of een regeling met zijn crediteuren treft;
 • Opdrachtgever de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
 • de liquidatie van Opdrachtgever wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van Opdrachtgever wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van Opdrachtgever wordt genomen, tenzij er sprake is van een rechtsopvolger;
 • Opdrachtgever enige uit kracht van de wet op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt.
 • Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze Voorwaarden.
 • Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet (geheel) nakomt.

10. Gevolgen beëindiging

 1. Beëindiging van een Overeenkomst, op welke wijze dan ook, laat verschuldigde betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.
 2. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt de toegang tot de Software voor Opdrachtgever geblokkeerd en kan deze de Software niet meer gebruiken. De gegevens van Opdrachtgever binnen de database kunnen worden verwijderd, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid van DDGC jegens Opdrachtgever en/of derden ontstaat.
 3. Na beëindiging blijven alle bepalingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging werking hebben, volledig van kracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – om bepalingen over aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten en bescherming van persoonsgegevens.

11. Betaling algemeen

 1. Alle prijzen die DDGC hanteert zijn in Euro en exclusief BTW (hoge tarief). DDGC hanteert voor al zijn facturen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 3. Indien de Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor DDGC voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de kosten van sommatie, incasso, deurwaarder, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. DDGC heeft het recht zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten indien betaling van enige factuur achterwege is gebleven, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van DDGC leidt en zonder dat dit iets afdoet aan de verplichting van Opdrachtgever om te betalen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (uitstaande) facturen te verrekening met vermeende vorderingen van Opdrachtgever op DDGC. Opdrachtgever kan zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet opschorten en Opdrachtgever heeft geen recht op korting.
 6. DDGC is gerechtigd jaarlijks de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen voor de datum waarop de aanpassing voor hem in werking zou treden. Indien Opdrachtgever besluit een jaarabonnement op DDGC te nemen, zal een factuur worden opgesteld op basis van het aangevraagde maximum aantal gebruikers. Wanneer er een eventuele uitbreiding van het aantal gebruikers nodig is binnen het abonnement gedurende het lopende jaar, dit zal naar rato van nog resterende deel van de abonnementsperiode worden gefactureerd
 7. Bij een tussentijdse verlaging van het aantal gebruikers binnen het abonnement gedurende het lopende jaar vindt geen restitutie plaats. Facturatie voor het verlaagde aantal gebruikers zal bij ingang van een nieuwe abonnementsperiode voor de Overeenkomst geschieden;

12. Onderhoud en updates

 1. DDGC zal zich inspannen om Fouten in de Software op te sporen en op te lossen. Als de Fout in de Software het gebruik van de Software onmogelijk maakt, zal DDGC zich inspannen om de Fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.
 2. DDGC kan te allen tijde de Software ontoegankelijk maken om updates door te voeren en/of onderhoud aan de Software uit te voeren. DDGC zal zich ervoor inspannen om dit op tijden te doen dat het voor Opdrachtgever zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Voor zover redelijk mogelijk zal DDGC Opdrachtgever vooraf van het geplande onderhoud op de hoogte stellen. Ontoegankelijkheid van de Software door onderhoud of updates kan nimmer tot schadeplichtigheid van DDGC leiden.
 3. DDGC zal regelmatig updates in de Software doorvoeren. Opdrachtgever werkt daardoor automatisch altijd met de laatste versie van de Software. Het is niet mogelijk om met een oudere versie te blijven werken.

13. Aansprakelijkheid

 1. DDGC aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. DDGC is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming de verplichtingen van DDGC, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan DDGC toerekenbare onrechtmatige daad, waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van DDGC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken en schade wegens door DDGC gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de verplichtingen van DDGC vormt.
 4. De hoogte van enige vergoeding, die DDGC verschuldigd is het in geval van aansprakelijkheid, is gemaximeerd op het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van DDGC in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met zijn eigen risico onder die verzekering. Voor zover de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of indien de beperkingen van aansprakelijkheid zoals gesteld in dit artikel om welke reden dan ook (in rechte) geen stand houden, is de aansprakelijkheid van DDGC voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in dit verband zowel alle directe als indirecte schade wordt verstaan, alsmede rente, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan DDGC is betaald. De aansprakelijkheid van DDGC voor de in de vorige zin bedoelde totale schade zal nooit meer bedragen dan € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
 5. De aansprakelijkheid van DDGC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en/of de Voorwaarden ontstaat slechts indien Opdrachtgever DDGC onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DDGC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DDGC in staat is adequaat te reageren.
 6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DDGC of zijn bedrijfsleiding.
 7. Opdrachtgever vrijwaart DDGC voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst en/of de Voorwaarden.
 8. De Software, updates, onderhoud, support en eventuele andere werkzaamheden van DDGC worden uitdrukkelijk geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever erkent dat de Software Fouten en Bugs kan bevatten en erkent dat DDGC hiervoor niet aansprakelijkheid is. Opdrachtgever erkent daarmee ook dat zij zelf verantwoordelijk is voor het regelen van back-ups van zijn gegevens en het zorgen voor de beschikbaarheid van een systeem dat de functionaliteiten van de Software kan overnemen in het geval dat de Software niet of niet volledig functioneert.
 9. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen gebruik van de Software en/of invoer van databestanden of andere materialen. Opdrachtgever zal DDGC vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 10. DDGC staat open voor audits die door Opdrachtgever worden aangevraagd, maar zal de door DDGC gemaakte uren hiervoor in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 11. DDGC accepteert geen aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever gemaakte kosten voor het (laten) uitvoeren van de audit.
 12. DDGC accepteert geen directe of indirecte boetes van Opdrachtgever naar aanleiding van de uitkomsten van een audit bij eventuele tekortkomingen. Het recht om boetes op te leggen aan DDGC ligt uitsluitend bij de bevoegde instanties.

14. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de prestatie zoals bedoeld in de Overeenkomst en deze Voorwaarden redelijkerwijs niet van DDGC kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze prestaties worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

15. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Software en eventuele overige stukken/producten berusten bij DDGC. Er is geen sprake van enige overdracht van deze rechten.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit de Software, Website, databestanden, of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is DDGC toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

16. Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever garandeert en staat ervoor dat zij bij het verwerken van persoonsgegevens met de Software in lijn handelt met alle op die verwerking betrekking hebbende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Opdrachtgever vrijwaart DDGC voor aanspraken van derden in dit verband.
 2. Opdrachtgever verleent DDGC het recht om de bedrijfsnaam en het logo van de Opdrachtgever te vermelden op uitingen in verband met reclame, bijvoorbeeld op folders of de Website, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

17. Overige bepalingen

 1. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden door DDGC expliciet en uitdrukkelijk van de hand gewezen en hebben geen enkele toepassing of rechtsgeldigheid in verband met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden. Opdrachtgever kan op dergelijke voorwaarden dan ook geen beroep doen.
 2. Als Opdrachtgever een nieuwe versie van de Software in gebruik neemt, en/of zijn abonnement aanpast en/of uitbreidt, zijn deze Voorwaarden daarop tevens integraal van toepassing.
 3. Indien enige bepaling uit een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij (het doel van) de nietige of vernietigde bepaling.
 4. DDGC kan te allen tijde een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aanpassen c.q. wijzigen. Opdrachtgever zal met redelijke wijzigingen akkoord gaan. Als een Opdrachtgever echter niet akkoord kan gaan met de wijzigingen, dan staat het Opdrachtgever vrij om de Overeenkomst te ontbinden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is bericht, treden wijzigingen ten opzichte van Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging schriftelijk is bericht;
 5. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de Software en de inhoud van de Voorwaarden in de breedste zin, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie gebiedt.

18. Toepasselijk recht

 1. Op een Overeenkomst en deze Voorwaarden, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie in Amsterdam.

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties hebben de mogelijkheid een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Digitale Gesprekscyclus heeft een FG aangesteld.

Marten Wilmink
Marten

Product Manager

Taken van onze functionaris

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Marten Wilmink, MSc.. Hij studeerde Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente en houdt zich onder meer bezig met de volgende zaken:

 • toezicht houden;
 • inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • vragen en klachten van mensen binnen en buiten onze organisatie afhandelen;
 • interne regelingen ontwikkelen;
 • adviseren over technologie en beveiliging (privacy bij design);
 • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.