Bekwaamheidsdossier

De Digitale Gesprekscyclus biedt een online bekwaamheidsdossier voor iedere medewerker in je organisatie, waarin alles vastgelegd kan worden met betrekking tot de gesprekscyclus, lesobservaties, beoordelingen, competenties en ontwikkeling.

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht en moet de school voor alle leraren een bekwaamheidsdossier bijhouden.

Met een keuze voor De Digitale Gesprekscyclus door de werkgever kan de leerkracht zelf online het eigen bekwaamheidsdossier vullen en bijhouden op een voor het bestuur controleerbare manier. Daarmee voldoet de werkgever op een eenvoudige manier aan alle wettelijke verplichtingen.

Bekwaamheidseisen in de wet

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Vanaf heden gelden deze bekwaamheidseisen dus voor alle leraren en moet een school kunnen aantonen dat haar leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en daarbij door de school in staat worden gesteld om hun bekwaamheid te onderhouden.

Herijkte Bekwaamheidseisen 2017

Vanaf 1 augustus 2006 is iedere school verplicht om voor alle leraren een bekwaamheidsdossier bij te houden. Een bekwaamheidsdossier is een geordende verzameling documenten die inzichtelijk maken dat een leraar bekwaam is en zijn bekwaamheid in zijn professionele loopbaan onderhoudt in overeenstemming met het beleid van zijn school(bestuur).

De bekwaamheid van de leraar wordt in belangrijke mate bepaald door zijn vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische kennis en kunde. De basis daarvan wordt in bekwaamheidseisen vastgelegd. De herijkte bekwaamheidseisen, zoals voorgesteld door de Onderwijs Coöperatie, treden per 1 augustus 2017 in werking.

In zo’n bekwaamheidsdossier worden de afspraken bijgehouden die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. De bekwaamheidseisen kunnen hierbij als leidraad worden gebruikt. De inhoud van het bekwaamheidsdossier is niet wettelijk geregeld. De vorm evenmin. Dat betekent dat besturen de vrijheid hebben een eigen vorm en inhoud te ontwikkelen. Niettemin zijn er uit de wet BIO criteria af te leiden waaraan een bekwaamheidsdossier moet voldoen.

Onderdelen bekwaamheidsdossier

Op basis van de criteria die zijn af te leiden uit de wet BIO kunnen besturen zelf bepalen welke onderdelen deel uit maken van het bekwaamheidsdossier. Voorbeelden van deze onderdelen zijn:

  • Relevante diploma’s
  • Getuigschriften van deel-opleidingen of cursussen
  • Curriculum Vitae (Resumé)
  • Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Ingevulde lesobservaties en competentieprofielen
  • Peer reviews
  • Eventueel een portfolio

Om het bekwaamheidsdossier compleet te maken biedt de Digitale Gesprekscyclus verschillende varianten aan van gevalideerde lesobservatie instrumenten (kijkwijzers) voor start-, basis- en vakbekwame leraren en tevens actuele competentieprofielen voor alle in het onderwijs voorkomende functies (OP en OOP) op basis van erkende beroepsprofielen.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure