Opbrengstgericht werken

Veel scholen zijn overgestapt op Opbrengstgericht werken. Kort samengevat betekent het dat je systematisch en doelgericht werkt aan het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen.

Aan de hand van de leerprestaties stelt de school doelen op en wordt er een plan gemaakt om deze doelen te bereiken. Wanneer de doelen niet zijn bereikt, dan wordt het plan aangepast. Op deze manier tracht de school zijn leerprestaties te vergroten.

Opbrengstgericht werken op school

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld niet alleen dat opbrengstgericht echt werkt, maar ook dat ‘een sturende directie’ een belangrijke randvoorwaarde is om het personeel op één lijn te krijgen en de personeelsleden ook aan te spreken op hun bijdrage aan de opbrengsten van de school.

De Digitale Gesprekscyclus geeft ondersteuning aan deze opbrengstgerichte manier van werken via de volgende onderdelen. De exacte uitwerking en naamgeving van deze onderdelen is uiteraard op maat in te richten binnen de gesprekscyclus op basis van de eisen en wensen binnen de organisatie.

Doelstellingen

De Doelstellingen die worden vastgelegd in een eerste gesprek bestaan uit SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerde opbrengsten die in overleg tussen leidinggevende en medewerker worden afgesproken, inclusief een einddatum waarop de doelstelling gerealiseerd dient te zijn.

Tussentijdse Evaluatie

Tijdens het volgende gesprek worden de eerder afgesproken doelstellingen aangehaald voor een tussentijdse evaluatie. Hier kunnen zowel leidinggevende als medewerker aangeven of ze tevreden zijn over de voortgang of niet. Indien nodig kan een doelstelling worden aangescherpt of toegelicht. Eventueel kan de datum van bestaande doelstellingen worden opgeschoven of kunnen er nieuwe doelstellingen worden toegevoegd. Sommige organisaties kiezen ervoor om meerdere tussentijdse evaluaties te houden, om zo tijdig bij te kunnen sturen in het proces.

Afrondend gesprek

In het laatste gesprek, meestal genaamd 'beoordeling' of 'eindevaluatie' komen de afgesproken doelstellingen voor een laatste maal aan bod. Hier wordt vervolgens bepaald of de doelstelling behaald, deels behaald of niet behaald is. Vlak na of tijdens het afrondende gesprek kunnen weer nieuwe doelstellingen worden afgesproken voor de volgende gesprekscyclus.

Samenvatting

  • In een eerste gesprek spreek je met elkaar SMART geformuleerde doelstellingen af. Je zorgt er voor dat die doelen aansluiten bij de doelen van de school.
  • Tussentijds bepreek je met elkaar de voortgang, leg je vast en stel je zo nodig bij. Die tussentijdse bespreking kun je zo vaak als nodig blijven herhalen.
  • Uiteindelijk bepaal je met elkaar in een beoordeling (of als leidinggevende) in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en spreek je weer nieuwe doelen af.

In het onderwijs noemen we deze werkwijze ‘opbrengstgericht werken’, maar daarbuiten is deze werkwijze ook wel bekend als ‘prestatiemanagement’. Neem contact op voor het implementeren van opbrengstgericht werken binnen jouw school of vraag een demo aan om de mogelijkheden binnen de Digitale Gesprekscyclus te zien.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure