Herregistratie in het lerarenregister 2017

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 25 mei 2016 4159

Het lerarenregister is op dit moment vrijwillig. Vanaf 2017 wordt het lerarenregister echter verplicht. Dat betekent dat iedere leraar die in aanmerking wil komen voor herregistratie, straks moet kunnen aantonen in vier jaar tijd minstens 160 uur te hebben besteed aan professionele ontwikkeling.

Omdat we goed vertegenwoordigd zijn in de onderwijssector, hebben we onze applicatie hier al op voorbereid. We leggen op ons supportcentrum uit hoe de professionaliseringsuren werken. Tenminste 100 uur heeft betrekking op het primaire proces. De overige professionalisering kan zich richten op het algemeen professioneel handelen, de onderwijskundige ontwikkelingen in de school en de ontwikkeling van de beroepsgroep.

In het beoordelingskader professionalisering leraren staat daar over het volgende: Professionaliseringsactiviteiten (PA’s) zijn activiteiten die expliciet tot doel hebben de kwaliteit van de beroepsuitoefening als leraar te waarborgen en te verbeteren. Ze richten zich op de ontwikkeling van de professie en het bekwaamheidsonderhoud. Het betreft het verwerven, actualiseren, verdiepen en verbreden van (nieuwe) kennis en vaardigheden.

Werkzaamheden die bij de uitoefening van het leraarsberoep horen (zoals lesgebonden taken, schooltaken, begeleiding van stages, etc.) zijn geen professionaliseringsactiviteiten, ook al kan hierbij sprake zijn van leren.

Wat is professionele ontwikkeling?

Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar:

  1. Opleiding;
  2. Cursus;
  3. Studiedag;
  4. Conferentie;
  5. Overige activiteiten binnen de school;
  6. Overige activiteiten buiten de school;
  7. Professionele zelfstudie.

De eerste vier zijn te karakteriseren als formele vormen van professionalisering. Zij worden meestal door aanbieders georganiseerd. Bij de laatste drie zitten ook informele vormen van professionalisering. Voor alle activiteiten geldt dat zij in register-uren (RU) worden gewaardeerd. Een register-uur (RU) staat gelijk aan een geïnvesteerd klokuur, inclusief aantoonbare voorbereidings- en ontwikkeltijd.

Van belang bij alle genoemde typen activiteiten is de aantoonbaarheid van de deelname of de inspanning en de relevantie voor de leraar. Professionaliseringsactiviteiten van aanbieders van (na)scholing die door registerleraar.nl gevalideerd zijn, kunnen met een certificaat als bewijsstuk in het registerdossier gezet worden. Zij zijn relevant bevonden en makkelijk aantoonbaar.

De ‘bottleneck’ zit bij PA’s die niet gevalideerd of erkend zijn. Daar moet de leraar zelf de relevantie aangeven. De aantoonbaarheid kan blijken uit een op naam gesteld diploma/certificaat of een bewijs van deelname/participatie. Op de toegevoegde bescheiden moet de naam van de gevolgde activiteit, de datum/data van de gevolgde activiteit en het aantal studiebelastingsuren (indien relevant inclusief het aantal contacturen).

Soms is er echter helemaal geen certificaat, erkend of niet erkend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij activiteiten van type 5, 6 of 7. Aantoonbaarheid kan in die gevallen ook blijken uit blijken uit een publicatie, een samenvatting, een reflectieverslag, een peer review, etc. De Digitale Gesprekscyclus kan in deze situatie ook uitkomst bieden om aan te tonen wat er heeft plaatsgevonden.

Zo voldoet DDGC als bewijsstuk voor het lerarenregister

In de Digitale Gesprekscyclus worden de verslagen vastgelegd van de gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende rondom functioneren, ontwikkeling en beoordeling. De vragen op de betreffende formulieren zijn door de stichting/school/instelling zelf te beheren. Ons advies is om een automatisch terugkerende vraag (tekstveld met opvolging) te plaatsen waarin afspraken worden gemaakt over professionalisering conform de bovenstaande criteria. Benoem daar concreet welke activiteit zal worden ondernomen, wat de relevantie/opbrengst hiervan is en hoe veel uren daaraan zullen worden besteed naar verwachting én in hoeverre deze verwachtingen uiteindelijk daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Geef zorgvuldig aan wat de datum/data is van de uitgevoerde activiteit, een korte inhoudsbeschrijving en het aantal uren dat hiermee is gemoeid. Wanneer de leidinggevende het betreffende punt ‘afvinkt’ als ‘gerealiseerd’, dan kan de medewerker eventueel het betreffende formulier als PDF exporteren en indienen als bewijsstuk voor herregistratie.

Uiteraard is het voor de overzichtelijkheid en volledigheid aan te raden om ook de inspanningen waar wel een certificaat of diploma voor verkregen wordt mee te nemen in deze besprekingen en de afspraken hieromtrent vast te leggen. Zodoende staat alles mooi bij elkaar en is eenvoudig terug te halen of de 160 urennorm gehaald gaat worden.

In ons supportcentrum laten we in het artikel Professionaliseringsuren via schermafbeeldingen zien hoe je dat zelf instelt.