Stimuleer leren en ontwikkelen met de SLIM-subsidie

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 31 maart 2022 546

Er zijn veel veranderingen op de arbeidsmarkt door digitalisering en organisatorische ontwikkelingen. Hiermee is het leren en ontwikkelen van werknemers nog belangrijker geworden. De SLIM-subsidie kan hierbij ondersteuning geven aan innovatieve mkb’ers. Deze bedraagt maximaal 24.999 euro voor het uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Werkgevers uit het kleinbedrijf en mkb hebben minder vaak tijd, kennis en middelen voor het leren en ontwikkelen van medewerkers. De overheid heeft daarom de SLIM-subsidieregeling ingevoerd. SLIM staat voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Ondernemers kunnen met deze scholingssubsidie zorgen dat hun werknemers hun vaardigheden up-to-date kunnen houden, loopbaanadviezen voor medewerkers aanvragen of een bedrijfsschool opzetten.

Vergoeding externe en interne kosten

Voor een project op het gebied van leren en ontwikkelen kunnen werkgevers maximaal 80 procent aan SLIM-subsidie ontvangen tot een bedrag per bedrijf van 24.999 euro. Het recht op subsidie geldt zowel voor kosten voor externe advisering als voor interne loonkosten die worden gemaakt bij de uitvoering van het project.

Leerrijke werkomgeving

Mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen de SLIM-subsidie aanvragen. Ze kunnen de subsidie gebruiken voor een leerrijke werkomgeving of voor een beroepsopleiding op maat voor werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast geldt de SLIM-subsidieregeling voor een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Zo kunnen medewerkers tijdens hun werk (gedeeltelijk) een mbo-opleiding volgen.

Activiteiten leren en ontwikkelen

Je kunt de SLIM-subsidie inzetten voor deze activiteiten:

  • Het doorlichten van het bedrijf en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan of het maken van een nulmeting.
  • Het verzorgen van een gesprekscyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe adviseur.
  • Samenwerking van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat deze van elkaar leren. Onderzoeken waar sprake is van knelpunten.
  • het opzetten van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers.
  • Het organiseren van een bedrijfsacademie of -school of komen tot bedrijfsspecifieke knowhow.
  • Het opzetten van een leerportaal voor de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en een beroepshouding.

Aanvraagperiode subsidie

Mkb-werkgevers kunnen de SLIM-subsidie aanvragen van 1 maart tot en met 31 maart 2022 en van 1 september tot en met 30 september 2022. Hierbij kan de werkgever maar één keer per aanvraagtijdvak subsidie aanvragen. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen een SLIM-budget aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni 2022. Voor de subsidieregeling gelden een aantal voorwaarden voor de administratie en uitvoering.

Aanvragen SLIM-subsidie

Het volledig en tijdig aanvragen van SLIM is belangrijk. Een onvolledige of te late aanvraag leidt tot onnodige kosten. Je kunt de SLIM-subsidie bijvoorbeeld aanvragen voor het invoeren van De Digitale Gesprekscyclus (DDGC) bij je organisatie. DDGC ondersteunt je namelijk gericht bij het voeren van je ontwikkelgesprekken, een van de activiteiten die onder de SLIM-subsidie vallen.

Project en bedrijfsomvang

Het subsidiebedrag van SLIM hangt af van het soort project en de bedrijfsomvang. Kleine ondernemingen (minder dan 50 fte) mogen maximaal 80 procent van de subsidiabele kosten aanvragen. Dat is voor mkb-bedrijven (kleiner dan 250 fte), samenwerkingsverbanden of de grootbedrijven 60 procent.

Maximaal subsidiebedrag leren en ontwikkelen

Het maximale subsidiebedrag voor mkb-bedrijven is 24.999 euro. Dat is voor samenwerkingsverbanden maximaal 500.000 euro. Daarbij kan geen van de partijen aanspraak maken op 200.000 euro of meer. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie hebben recht op maximaal 200.000 euro SLIM-subsidie. Een uitzondering zijn landbouwbedrijven, die aanspraak kunnen maken op maximaal 20.000 euro. Jaarlijks is er voor mkb-bedrijven 48 miljoen euro gereserveerd in de periode 2020-2024. Dat is 1,2 miljoen euro per jaar voor grootzakelijke bedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Tip

Bedenk ruim voor de start van een aanvraagtijdvak waarvoor je SLIM wilt inzetten, zodat je tijdig een goed onderbouwde aanvraag klaar hebt. Dat verhoogt je kans dat je subsidie krijgt voor bijvoorbeeld een goed systeem voor een digitale gesprekscyclus inclusief ontwikkelgesprekken.

Bron: De Breed & Partners