Vier tips voor het terugdringen van verloop

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 18 november 2016 4576

Een opzegging van een werknemer hoeft niet langer een verrassing voor een HR-manager of werkgever te zijn. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat je verloop van personeel kunt zien aankomen. Er zijn zeker dertien vormen van gedrag van een werknemer die wijzen op een naderende opzegging.

Vier tips voor terugdringen personeelsverloop


Het opzeggen van het arbeidscontract door een werknemer kan een onwelkome verrassing zijn voor een leidinggevende of werkgever. Al helemaal als het om een high potential gaat. Je kunt het verloop echter voor zijn door goed te letten op het gedrag van je medewerkers en vervolgens tijdig in te grijpen.

Bronnen: PW De Gids, Harvard Business Review

Indicatoren voor een opzegging

De Amerikaanse hoogleraren Timothy Gardner en Peter Hom merkten dat er nog weinig onderzoek was gedaan naar indicatoren van verloop. Zij onderzochten daarom gedrag van werknemers dat binnen een periode van twaalf maanden een opzegging duidelijk voorspelt.

900 vormen van gedrag

Gardner en Hom startten met de identificatie van meer dan 900 gedragingen die opzeggen zouden kunnen voorspellen. Het ging o.a. om agressie tegenover collega’s, een minder verzorgd uiterlijk en een afgenomen bereidheid om speciale projecten uit te voeren. Na vervolgonderzoek bleken er dertien gedragsvormen te zijn die echt wijzen op een aankomende opzegging binnen één jaar.

Dertien gedragingen die verloop voorspellen

Deze dertien vormen van gedrag van een medewerker wijzen op naderend verloop:

 1. afgenomen productiviteit;
 2. minder een teamspeler;
 3. het minimale doen voor normaal functioneren;
 4. zich niet inspannen om de manager tevreden te houden;
 5. minder snel toezeggingen doen voor de langetermijnplanning;
 6. meer een negatieve houding hebben;
 7. zich minder inzetten en een afgenomen motivatie;
 8. minder met het werk bezig zijn;
 9. vaker ontevreden praten over de baan;
 10. meer ontevredenheid uiten over de leidinggevende;
 11. vaker eerder van het werk weggaan;
 12. geen enthousiasme meer tonen over de missie van de organisatie;
 13. afgenomen interesse in werken met klanten.

Vaker naar de dokter

De onderzoekers richtten zich ook op indicatoren die niet significant samenhingen met personeelsverloop. Niet significant waren indicatoren die te weinig voorkwamen of niet aantoonbaar samenhingen met verloop. Sommige daarvan waren verrassend. Zo gaven ‘vaker netjes gekleed op het werk komen’, ‘een cv laten slingeren op de printer’ en ‘vaker een tandarts- of doktersafspraak’ geen betrouwbaar beeld.

Verloop terugdringen

Met de dertien gedragingen kun je op individueel niveau voorspellen of een collega overweegt zijn baan op te zeggen en voortijdig ingrijpen. Daarvoor zul je regelmatig moeten nagaan of bij collega’s sprake is van gedrag dat wijst op een opzegging. Vervolgens kun je met de medewerker die denkt aan vertrekken in gesprek gaan. Je kunt dan onderzoeken wat de (mogelijke) ontevredenheid veroorzaakt en daarop ingaan. Zo kun je nieuwe doelstellingen bespreken of een ontwikkeltraject voorstellen.

Vier tips voor het terugdringen van verloop

Bedenk dat je verloop nooit helemaal kunt voorkomen en het in sommige gevallen zelfs beter is dat een medewerker vertrekt. Bij talenten of zeer waardevolle medewerkers, is het echter zaak om alert te zijn en op tijd actie te ondernemen. De volgende vier tips kunnen je helpen om personeelsverloop terug te dringen.

 1. Maak de check op de dertien gedragingen (zie het blauwe kader) structureel onderdeel van de beoordelingcyclus.
 2. Bespreek tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken punten die je opgevallen zijn op basis van deze checklist.
 3. Geef medewerkers de ruimte om in vertrouwen problemen die ze met hun werk of privé hebben te bespreken. Werk samen met hen een concrete oplossing uit.
 4. Zorg dat een ontwikkelingstraject standaard onderdeel uitmaakt van de loopbaan van iedere werknemer in je organisatie. Dat kan bijvoorbeeld via een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

De hulp van een digitale gesprekscyclus

Afsluitend wil ik nog een extra tip geven voor organisaties die al werken met De Digitale Gesprekscyclus of dat overwegen te gaan doen. In onze applicatie stel je zelf in welke vragen in de gesprekscyclus en op de bijbehorende online gespreksformulieren aan de orde komen. Je kunt die vragen verplicht maken om in te vullen. Als je dus echt zeker wilt weten dat de dertien gedragingen uit dit artikel door leidinggevenden op regelmatige basis met alle medewerkers worden besproken, dan heb je hier volledige controle over. Wij hebben voorbeelden (templates) van formulieren ontwikkeld waarbij deze onderwerpen aan bod komen en hier dus al rekening mee wordt gehouden.