PO-Raad ontwikkelt toetsingskader voor observatie-instrumenten

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 31 oktober 2016 3624

De PO-Raad heeft met de vakbonden in de CAO-PO 2014-2015 afgesproken om in te zetten op de professionalisering van leraren middels een beproefd lesobservatie-instrument. Om te controleren welke ontwikkelaars daadwerkelijk een gevalideerd instrument aanbieden, is er een nu een toetsingskader ontwikkeld.

Toetsingskader observatie-instrumenten PO-Raad


Als je werkt als schoolleider, directeur of IB'er ben je waarschijnlijk bekend met de inzet van de PO-Raad om een beproefd observatie-instrument in te zetten voor het professionaliseren en begeleiden van (startende) leraren. Om het aanbod van observatie-instrumenten voor het primair onderwijs inzichtelijk te maken, heeft de PO-Raad een inventarisatie gemaakt. Op pagina 20 (1.10) van de Wijzer over Zien en Kijken valt te lezen dat De Digitale Gesprekscyclus is opgenomen in die inventarisatie.

Het blijkt echter dat veel instrumenten zijn gebaseerd op – in meer of mindere mate - gevalideerde bronnen, maar zelf niet altijd gevalideerd zijn. Om de kwaliteit van observatie-instrumenten te bevorderen en het gebruik ervan te stimuleren, heeft het Kohnstamm Instituut op verzoek van de PO-Raad een toetsingskader ontwikkeld. Daarin wordt geconcretiseerd wat onder de term ‘beproefd observatie-instrument’ wordt verstaan.

Toetsingskader observatie-instrument ontwikkelaars

Op 19 oktober 2016 ontvingen wij een brief van Simone Walvisch (vicevoorzitter PO-Raad), inclusief het toetsingskader observatie-instrumenten voor het primair onderwijs voor ontwikkelaars. Ze vraagt ons als deelnemer aan de inventarisatie om het kader als steun in de rug te gebruiken bij een kritische reflectie op en bij doorontwikkeling van ons observatie-instrument voor leraren. Het stelt ons in staat om ons observatie-instrument te toetsen aan de criteria.

Het toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs is ook ontwikkeld voor de gebruikers van de instrumenten, de scholen en schoolbesturen. Zij kunnen de criteria uit het kader benutten bij het maken van hun keuze voor een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in hun organisatie.

Een valide observatie-instrument

Wij juichen dit initiatief van de PO-Raad toe. In onze optiek kan de markt deze duidelijkheid goed gebruiken. Het Kohnstamm Instituut heeft naar onze bescheiden mening ook een goed doordachte en complete inventarisatie gemaakt, waar een gevalideerd observatie-instrument aan zou moeten voldoen.

Het is tevens fijn om te merken dat onze verwachtingen vooraf ook daadwerkelijk kloppen en we ruimschoots aan dit nieuwe toetsingskader voldoen. Wij leveren namelijk een observatie-instrument dat al is gevalideerd op basis van beproefde, wetenschappelijke methoden. We kunnen dat nu nog beter onderbouwen aan de hand van de criteria die ons en de besturen zijn aangereikt vanuit de PO-Raad in het toetsingskader.