Werkgevers zien duurzame ontwikkeling als standaard arbeidsvoorwaarde

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 29 augustus 2019 958

Als het aan de werkgevers ligt, zijn investeringen in de ontwikkeling van werknemers voortaan een volwaardige arbeidsvoorwaarde. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN benadrukten dit bij de presentatie van hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota voor 2019 ‘Klaar voor veranderend werk’.

Volgens de werkgeversorganisaties zijn investeringen in scholing en ontwikkeling essentieel voor het arbeidsmarktperspectief van werknemers. Ze willen daarom dat afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling een standaardonderdeel van het totale beloningspakket worden en geen ‘extraatje’ zijn bovenop salarisverhogingen.

Cao-regeling voor duurzame ontwikkeling

Vorig jaar sloten de sociale partners meer dan 350 cao’s af voor in totaal 2,3 miljoen werknemers. De gemiddelde loonstijging was 2,35 procent. Hierbij was steeds meer ruimte voor een regeling voor duurzame ontwikkeling van werknemers.

Kennis belangrijkste concurrentiefactor

Het doel van de werkgevers is om de regelingen voor duurzame ontwikkeling nog veel meer gewicht en aandacht te geven in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Achtergrond daarbij is dat kennis inmiddels de belangrijkste concurrentiefactor is. Daarnaast vinden ze dat een groter deel van de loonruimte naar de regelingen moet gaan. Hierbij blijven duurzame-inzetbaarheidsbudgetten van de werknemer, ook als het minder goed gaat met een bedrijf. Scholing blijft los van de conjunctuur altijd belangrijk en is volgens de werkgeversverenigingen een medeverantwoordelijkheid van werknemers zelf.

Arbeidsvoorwaardenoverleg

De werkgevers stellen dat deze accentverschuiving in het arbeidsvoorwaardenoverleg zowel in het belang is van werkgevers als van werknemers. Het is voor beide partijen namelijk belangrijk dat de beroepsbevolking geschikt is voor beschikbaar en veranderend werk. De werkgeversorganisaties willen met de aandacht voor de werknemers- en de werkgeverskant van de arbeidsmarkt ook hun maatschappelijke rol benadrukken. Daarbij willen ze bijdragen aan een stabiele samenleving en goede arbeidsverhoudingen.

Betere arbeidsverhoudingen

Hun arbeidsvoorwaardennota ‘Klaar voor veranderend werk’ is volgens de werkgevers een nadrukkelijke handreiking naar de vakbonden om te zorgen voor betere arbeidsverhoudingen. Samen met de vakbonden willen de werkgevers dit jaar verkennen hoe ze het draagvlak onder werknemers voor ontwikkelingsmogelijkheden binnen de arbeidsvoorwaarden verder kunnen vergroten.

Winstgevendheid en concurrerend vermogen

Een ander aandachtspunt van de werkgevers is dat de aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke sectoren van de afgelopen jaren van hen mogen blijven bestaan. Ze vinden dat loon moet passen bij het bedrijf. De werkgevers benadrukken dat er ook tussen bedrijven en sectoren in de huidige conjunctuur grote verschillen zijn qua winstgevendheid en concurrerend vermogen. Verder zijn ze voorstander van het veel meer toepassen van resultaatafhankelijk belonen om tegen te gaan dat in slechte tijden loonkosten een te zware last voor bedrijven zijn.

Deeltijdpensioen

Tot slot bepleiten de werkgevers een slimmer gebruik van de bestaande mogelijkheid van deeltijdpensioen. Dit moet de inzetbaarheid van mensen bevorderen, nu ze steeds langer moeten werken vanwege de hogere AOW-leeftijd.

Tips

  • Schenk voldoende aandacht aan duurzame ontwikkeling. Dit wordt steeds belangrijker vanwege de steeds snellere veranderingen waarmee organisaties en hun werknemers te maken hebben.
  • Let erop dat ook de oudere werknemers zich blijven ontwikkelen. Vaak focussen werkgevers zich hierbij op jongere werknemers, terwijl het mede door het langer moeten doorwerken ook belangrijk is dat de oudere werknemers zich blijven ontwikkelen.
  • Geef duurzame ontwikkeling een vaste plaats bij het arbeidsvoorwaardenoverleg en maak het een structureel onderdeel van je arbeidsmarktbeleid.

Bron: PW.